මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව

Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නොවැම්බර් 24 ) පැවති රැස්වීමේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පොළී අනුපාතික පවතින මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවෙළින්, සියයට 5.00 සහ සියයට 6.00 ක් ලෙස දැනට පවතින මට්ටමේ නො වෙනස් ව පවත්වා ගෙන යෑමට මහ බැංකුව තීරණය කර ඇත. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 4.00% මට්ටමේ නොවෙනස්ව  පවතී. දේශීය සහ ගෝලීය වශයෙන් වන සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් සහ අපේක්ෂිත වර්ධනයන් මනාව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මුදල් මණ්ඩලය මෙම තීරණයට එළඹුණි. ප්‍රධාන වශයෙන් සැපයුම් අවහිරතා සහ ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ඉහළ යෑම හේතුවෙන් මෑතකාලීනව උද්ධමනය ඉහළ යෑම මුදල් මණ්ඩලය නිරීක්ෂණය කළ අතර, ඉදිරි කාලය තුළදී ආර්ථිකයට එහි විභව මට්ටම කරා ළඟාවීම සඳහා සහාය වන අතරම, සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග මගින් මැදි කාලීනව උද්ධමනය ඉලක්කගත මට්ටමේ පවත්වා ගැනීම සඳහා වන සිය කැපවීම මුදල් මණ්ඩලය නැවත අවධාරණය කරන ලදී. 
59


රුපියල රැකගන්න මහ බැංකුව ඩොලර් විකුණුවේ මෙහ...
Tuesday, 14 December 2021 - 15:07

දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ දී ශ්‍රී ලංකා ර...Read More

නීති විරෝධී ලෙස මෙරටට මුදල් එවන ගිණුම් තහනම්...
Thursday, 09 December 2021 - 14:42

නීත්‍යානුකූල නො වන අයුරින් මෙරටට මුදල් එවන ග...Read More

මහවැලි බල ප්‍රදේශවල හෙක්ටයාර 1,750ක් වාණිජ කෘෂ...
Tuesday, 07 December 2021 - 12:42

ජාතික ආහාර හා පෝෂණ සුරක්ෂිතතාව සහ අපනයනය ඉලක...Read More