ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා ලංකා අයි.ඕ.සී. සමාගම විසින් රජයෙන් ඉල්ලයි

Wednesday, 13 October 2021 - 11:30

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සඳහා ලංකා අයි.ඕ.සී. සමාගම විසින් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්තා වේ. මෙහිදී අවම වශයෙන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු. 15 කින් හා ඩීසල් ලීටයක් රු. 25 කින් ඉහළ නැංවිය යුතු බව ලංකා අයි.ඕ.සී. සමාගමේ ඉල්ලීම වී තිබේ.

18


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More