රට යළි විවෘත කිරීමත් සමඟ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර අලුත් කිරීමෙහි සීඝ්‍ර වැඩිවීමක්

Tuesday, 12 October 2021 - 10:47

කොවිඩ් හේතුවෙන් රට වසා දමා තිබූ කාලය තුල ලබා ගත නොහැකිවූ වාහන අදායම් බලපත්‍ර අලුත් කර ගැනීම සඳහා ඉතා වැඩි ජනතාවක් ඒකරාශී වීම හේතුවෙන් දිවයින පුරා සියළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී බාධා ඇතිවී තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) නිවේදනය කරයි. ICTA ආයතනය, පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තු අධිකාරීන් හා සහයෝගිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇති මෘදුකාංග පද්ධතිය මඟින් මේ වන විට වාර්ෂිකව මිලියන 6.5ක පමණ අදායම් බලපත්‍ර ප්‍රමාණයක් දිවයින පුරා පිහිටි නිකුත් කිරීමේ කවුන්ටර 900කට අධික ස්ථානයන්හිදී සාර්ථකව සිදු කෙරේ.

18


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More