ඉතිහාසයේ වැඩිම ගෑස් මිල වැඩිවීම

Monday, 11 October 2021 - 10:18

ගෑස් මිලෙහි සිදුකරන ලද ඉහළම මිල වැඩිකිරීම ඉරිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බලපැවැත්වෙන බව ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම නිවේදනය කර සිටී. මෙහිදී පැවති ‌මිලට වඩා 84%කින් මිල වැඩිවීමක් සිදුව ඇත. ඒ අනුව, කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 1,493 සිට රු. 2,750 ක් දක්වා 1,257කින් වැඩිකර තිබේ. කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් වු ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 289 සිට රුපියල් 520ක් දක්වා රුපියල් 231කින්ද වැඩි කිරීමට ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම තීරණය කර තිබේ.

17


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More