කුඩා ව්‍යාපාරවලට සහාය දීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඩොලර් මිලියන 40 ක්

Friday, 17 September 2021 - 11:04

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට සහය දීම පිණිස සහ කාන්තා ව්‍යවසායිකාවන් වෙත සහාය ලබාදීම පිණිස ඊයේ  (16) දින එක්සත් ජනපදය මූල්‍යකරණ කටයුත් සඳහා ඩොලර් මිලියන 40 ක් SDB බැංකුව වෙත ලබාදෙන ලදී. මෙම ණය මුදල්, ජාත්‍යන්තර ආයෝජන සංවර්ධන සහ සර්වග්‍රාහී ආර්ථික වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාවෙන් (DFC) අරමුදල් ලෙස SDB බැංකුව, DFCC බැංකුව සහ NDB බැංකුව ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික බැංකු වෙත ලබාදෙන ඩොලර් මිලියන 265ක මුදලින් කොටසක් වේ.

20


මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ වෙනසක් නැහැ – මහ බැංකුව.
Thursday, 25 November 2021 - 10:48

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ඊයේ (2021 නො...Read More

උද්ධමනය ඉහළට.
Tuesday, 23 November 2021 - 11:11

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (ජා.පා.මි.ද., 2013=100...Read More

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේද...
Monday, 22 November 2021 - 11:20

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ක්‍රියාත්මක සියලු ක...Read More